Bảng tra mã lỗi SC Code model Aficio 1018 / 2018 / 2020 / 2000Le / 2500

SERVICE CALL CONDITION

 Vào SP Mode … 

Mã lỗi SC DESCRIPTION
SC – 101 Lỗi đèn chụp

+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò thấy chính xác khi thực hiện Shading.

SC – 120 Lỗi vị trí Scan – 1

+ Scanner Home Position Sensor không dò được “Off” khi khởi động máy hoặc sao chụp.

SC – 121 Lỗi vị trí Scan – 2

+ Scanner Home Position Sensor không dò được “On” khi khởi động máy hoặc sao chụp.

SC – 143 Lỗi bổ chính mức màu trắng/ đen của SBU

+ Tự động điều chỉnh của SBU không hoàn thành chính xác về mức đen.

+ Tự động điều chỉnh của SBU không hoàn thành chính xác về mức trắng trong 20 lần liên tục

SC – 144 Lỗi liên lạc giữa BICU và SBU

+ BICU không thấy tín hiệu của SBU

SC – 145 Lỗi tự động điều chỉnh SBU

+ Khi thực hiện tự động điều chỉnh SBU, máy dò thấy mức trắng đọc được từ mẫu trắng hoặc tờ giấy nằm ngoài phạm vi cho phép.

SC – 193 Lỗi truyền tải hình ảnh

+ Hình ảnh quét được không truyền tải chính xác về bộ nhớ trong 1s

SC – 198 Lỗi địa chỉ của RAM

+ BICU không nhận được địa chỉ bộ nhớ từ Controller Board.

SC – 392 Lỗi Setting ID Sensor

+ ID Sensor dò mẫu không chính xác khi thực hiện Setting Developer.

SC – 402 Lỗi rỉ điện Transfer Roller – 2

+ Tín hiệu rỉ điện Transfer Roller được dò thấy

+ Không có tín hiệu hồi tiếp từ Transfer Roller

SC – 591 Lỗi Rear Exhaust Fan motor

+ CPU không dò được tín hiệu đồng bộ

hồi tiếp từ Rear Exhaust Fan lâu hơn 5s

SC – 620 Lỗi liên lạc giữa BICU và ADF

+ BICU không nhận được tín hiệu trả lời

từ Board chính ADF trong thời gian 4s

hoặc hơn

+ BICU nhận được tín hiệu lỗi từ Board

chính của ADF

SC – 621 ADF kết nối lỗi

+ Lỗi không chính xác của ADF dò được

+ ADF được lắp đặt khi máy đang ở chế

độ tiết kiệm năng lượng .

SC – 632 Lỗi Accounting – 1

+ Lỗi dò được khi thực hiện liên lạc với

thiết bị MF Accounting

SC – 633 Lỗi Accounting – 2

+ Sau khi thực hiện liên lạc với thiết bị

MF Accounting hoàn thành , tín hiệu lỗi

xuất hiện .

SC – 634 Lỗi Accounting RAM

+ Lỗi dò được trong RAM khi lưu thông

tin của MF Accounting .

SC – 635 Lỗi Accounting Battery

+ Lỗi dò được trong Battery của thiết bị

MF Accounting

SC – 670 Lỗi Engine Ready

+ Tín hiệu cho Ready của máy không

phát ra trong 70s sau khi công tắc

chính “On”

SC – 760 ADF Gate không bình thường – 1

+ Đường tín hiệu ADF Gate giữa ADF

Board và BICU bị gián đoạn .

SC – 761 ADF Gate không bình thường – 2

+ Tín hiệu FGate không được phát ra từ

ADF trong 30s sau khi ADF nạp giấy .

SC – 762 ADF Gate không bình thường – 3

+ Tín hiệu FGate không hoàn thành từ

ADF trong 60s sau khi ADF nạp giấy .

SC – 800 Startup without video output end error

+ Video gởi đến Engine khi khởi động ,

nhưng Engine không gởi lệnh Video kết

thúc trong thời gian chỉ định .

SC – 804 Startup without video input end

+ Video gởi theo yêu cầu của Scanner ,

nhưng Scanner không gởi lệnh Video

kết thúc trong thời gian chỉ định .

SC – 818 Watchdog error

+ CPU không truy cập được tín hiệu đăng

ký Watchdog trong thời gian nào đó .

SC – 819 Kernel mismatch error

+ Software lỗi kỹ thuật

SC – 820 Self-Diagnostic Error: CPU

+ Khối xử lý trung tâm trở lại tình trạng

lỗi khi thực hiện self-diagnostic test

SC – 821 Self-Diagnostic Error: ASIC

+ Khối ASIC trở lại tình trạng lỗi khi thực

hiện self-diagnostic test , bởi vì ASIC

và CPU thơì gian ngắt sẽ so sánh và

xác định nó ngoài phạm vi .

SC – 823 Self-diagnostic Error: Network Interface

+ Network Interface Board trở lại tình

trạng lỗi khi thực hiện self-diagnostic

test

SC – 824 Self-diagnostic Error: NVRAM

+ NVRAM không hoạt động và trở về tình

trạng lỗi khi thực hiện self-diagnostic

test

SC – 826 Self-diagnostic Error: NVRAM/Optional

NVRAM

+ NVRAM chính và NVRAM Option không

hoạt động và trở về tình trạng lỗi khi

thực hiện self-diagnostic test

SC – 827 Self-diagnostic Error: RAM

+ The resident RAM returned a verify

error during the self-diagnostic test.

SC – 828 Self-diagnostic Error: ROM

+ The resident read-only memory

returned an error during the self-

diagnostic test .

SC – 829 Self-diagnostic Error: Optional RAM

+ The optional RAM returned an error

during the self-diagnostic test.

SC – 838 Self-diagnostic Error: Clock Generator

+ A verify error occurred when setting

data was read from the clock generator

via the I2C bus.

SC – 850 Network I/F Abnormal

+ NIB interface error.

SC – 851 IEEE 1394 I/F Abnormal

+ IEEE1394 interface error.

SC – 853 IEEE802.11b error – card not detected

(power-on)

+ Wireless LAN card not detected at

power-on.

SC – 854 IEEE802.11b error – card not detected

(during operation)

+ Wireless LAN card not detected durin

operation.

SC – 855 IEEE802.11b error

+ Wireless LAN card error detected.

SC – 856 IEEE802.11b interface board error

+ Wireless LAN interface board error

detected.

SC – 857 USB I/F Error

+ USB interface error detected.

SC – 866 Lỗi xác nhận SD card

+ SD card không chứa chính xác mã bản

quyền .

SC – 867 SD card access error 1

+ Sau khi chương trình được lưu trong

SD card chạy khởi động, SD card bị

tháo ra khỏi khe cắm .

SC – 868 SD card access error 2

+ Data không chính xác được dò thấy

trong SD card .

SC – 870 Address Book Data Error

+ Address book data stored on the hard

disk was detected as abnormal when it

was accessed from either the operation

panel or the network.

SC – 871 FCU Flash ROM Error

+ The address book written into the flash

ROM mounted on the FCU is detected

as defective.

SC – 900 Lỗi Electrical total counter

+ Counter điện tử không hoạt động chính

xác

SC – 901 Mechanical total counter

+ Counter cơ khí hoạt động không chính

xác

SC – 903 Engine total counter error

+ Checksum của Total Counter không

chính xác .

SC – 920 Printer error

+ Lỗi dò được trong chương trình ứng

dụng của Printer

SC – 921 Printer font error

+ Font files thiết yếu không có.

SC – 925 Net file error

+ The net-file management-file contains a

fatal error.

SC – 928 Memory error

+ Máy dò thấy sự khác biệt trong khi

đọc/ghi data khi thực hiện kiểm tra

đọc/ghi (thời điểm chọ là lúc mở máy

hay khởi động lại từ chế độ tắt đêm).

SC – 929 IMAC hardware error

+ Điều khiển tác vụ bộ nhớ không hoàn

thành trong khoảng thời kỳ nào đó .

SC – 954 Printer application program error

+ Tình trạng Printer không sẵn sàng khi

chương trình ứng dụng thì cần thiết cho

xử lý ảnh .

SC – 955 Image transfer error

+ Controller không có khả năng chuyển

hình ảnh khi Engine cần chúng .

SC – 964 Status error (laser optics housing unit)

+ The optics housing unit does not

become ready within 17 seconds after

the request.

SC – 981 NVRAM error

+ The machine detects a discrepancy in

the NVRAM write/read data when

attempting to save actual data to the

NVRAM (i.e. during actual use) .

SC – 982 Localization error

+ The localization settings in the

nonvolatile ROM and RAM are different

(SP5-807-1).

SC – 984 Print image transfer error

Print images are not transferred.

SC – 990 Software performance error

The software attempted to perform an

unexpected operation.

SC – 991 Software continuity error

+ The software attempted to perform an

unexpected operation. However, unlike

SC990, the object of the error is

continuity of the software.

SC – 992 Unexpected Software Error

+ Software encountered an unexpected

operation not defined under any SC

code.

SC – 997 Application function selection error

+ The application selected by a key press

on operation panel does not start or

ends abnormally.

SC – 998 Application start error

+ After power on, the application does not

start within 60 s. (All applications

neither start nor end normally.)